การสัมมนาพระพุทธศาสนามีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร

การสัมมนาพระพุทธศาสนามีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร

พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกของเรามาอย่างยาวนานกว่า 5000 ปี ที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนาน เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนได้มีลูกศิษย์ติดตามมากมาย โดยในยุคพระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ศาสนาด้วยพระองค์เองภายใน ชมพูทวีปหรือในปัจจุบันคือเอเชียใต้กับอินเดียนั่นเอง ซึ่งในยุคที่พระองค์ทรงเผยแผ่ศาสนาอยู่นั่นก็ถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองของศาสนาเป็นอย่างมาก แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงปรินิพพานก็ทำให้ศาสนาพุทธเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยเพราะขาดผู้นำที่คอยชี้นำทางอย่างพระพุทธเจ้าไป แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังคงสืบต่อมาได้ ซึ่งหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นก็ได้ถูกจารึกไว้เป็นคัมภีร์ที่มีชื่อเรียกว่า พระไตรปิฎก แต่ก็ยังมีพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า 2 องค์ที่ค่อยช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คือ พระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า และ พระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา คอยเป็นผู้ชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ซึ่งทั้งพระอัครสาวกทั้ง 2 ก็เป็นผู้นำการสังคายนาอยู่หลายครั้ง โดยการสังคายนาก็มีต่อมาเรื่อย ๆ การสังคายนาก็คือการประชุมหารือกันถึงหลักธรรมที่เผยแพร่ออกไปว่ามีเนื้อหาใจความตรงตามที่ปรากฏในคัมภีร์หรือไม่ และเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งศาสนาได้เผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง และกินระยะเวลาหลายพันปีจนกระทั่งลูกศิษย์ที่ได้รับการสั่งสอนจากพระพุทธเจ้านั่นเริ่มหายไป นั่นทำให้หลักธรรมที่เผยแพร่ออกไปเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง บ้างก็นำหลักความเชื่อและตำนานมาผสมจนไม่เหลือเค้าโครงของพุทธศาสนาอยู่ นั่นจึงเป็นเหตุให้การสัมมนาทางพระพุทธศาสนามีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่อย่างที่เราทราบตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าการสัมมนาทางพระพุทธศาสนาเริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลา หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็หายไปด้วยเช่นกัน ซึ่งหากทุกคนยังคงนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์นี้ก็จะยิ่งทำให้แก่นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นจางหายไปด้วย ซึ่งทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องอาศัยกลุ่มผู้นำทางศาสนาที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการทำการสัมมนาทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ให้หลุ่มคนที่เข้าใจผิดทางพระพุทธศาสนาได้เข้าใจแก่นแท้ของศาสนามากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ชาวพุทธทั้งหลายก็ควรที่จะเลือกเผยแพร่ข้อมูลหลักกธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยใจจริง โดยไม่มุ่งเน้นไปทางการหาผลประโยชน์จากการใช้ความเชื่อมาหลอกลวงผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าหากทุกคนทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันหันมาช่วยกันเผยแพร่ศาสนาในมุมมองที่ถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎกก็จะทำให้พระพุทธศาสนาจะคงอยู่ร่วมกับพวกเราชาวโลกชาวพุทธทุกคนสืบไป