RELIGIOUS SIGNIFICANCE

ไม่ว่าเราจะเป็นคนประเทศไหนหรือนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ ก็มั่นใจได้ว่าเราจะเป็นคนดีได้เพราะทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ระแน่นอนว่าเมื่อคนในสังคมเป็นคนดีแล้วตัวสังคมเองก็ต้องดีตามไปอย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้วศาสนาถือเป็นแถวทางในการดำเนินชีวิตที่สามารถทำตามได้ซึ่งเกิดผลดีกับคนที่ทำตาม และได้ผลดีกับคนรอบข้างอีกด้วย ศาสนาทำให้เราแบ่ง ผิด ชอบ ชั่วดี ได้ ทำให้เรารับรู้ถึงการกระทำที่จะตามมาเมื่อเราทำอะไรไปสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะ ดี หรือเลว ศาสนายังได้ถ่ายทอดวิทยาการที่ได้รวบรวมความรู้แขนงต่างๆเอาไว้ อย่างเช่น ความรู้ทางการแพทย์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การช่าง การดนตรี และหัตถกรรม ที่สำคัญศาสนาเป็นกรารส่งเสริมความมั่นคงของการปกครองประเทศ

DIFFERENT RITUALS

พิธีกรรมต่าง

SAINT
SAINT

ความหมายของคำว่านักบุญ นักบุญ หรือ เซนต์ เป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงบนโลกนี้ โดยจะแตกต่างจากคนปกติธรรมดาตรงที่แสดงออกถึงความเชื่อในพระศาสนา อย่างสมบรูณ์ ด้วยการปฎิบัติตามคุณงามความดีที่ศาสนาได้มีข้อบังคับไว้ในการทำความดี หากวันใดวันหนึ่งได้จากโลกนี้ (more…)

HOLY COMMUNION
HOLY COMMUNION

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึงว่า ศีลมหาสนิทนี้คือการแสดงถึงการนับถือพระเยซู เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับพระเยซู โดยการรับประทานขนมปัง สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์ และไวน์ สัญลักษณ์แทนพระโลหิต สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ผู้นับถือนึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอ การ (more…)

BAPTISM
BAPTISM

พิธีบัพติศมา (Baptism) หรือ พิธีศีลล้างบาป เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ ทำขึ้นเพื่อรับผู้ที่เพิ่งรับเชื่อเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของคริสตจักร เข้าเป็นสมาชิกอย่างถูกต้อง คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ระบุว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมา ริ่มประกอบพิธีนี้ให้สาวกของตน โดยให้ผู้ (more…)

Latest News

เรื่องราวของศาสนาเชน ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก
June 21, 2019
ศาสนาและคติชนความเชื่อในโลกของเรานั้นมีมากมายหลายอย่าง บางอย่างก็มีมานาน หรือบางอย่างก็ตั้งขึ้นภายในเวลาไม่นาน ศาสนาหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อมานานแต่ก็ไม่รู้จักดีเท่าไร นั่นคือ ศาสนาเชน ศาสนาความเชื่อนี้มีประวัติความเป็นมานานมากแต่เราไม่รู้จักเท่าไร เพื่อทำความเข้าใจศาสนาเชนให้มากขึ้น เราจะขอเล่าประวัติโดยย่อให้ฟังตามนี้ กำเนิดศาสนาเชน ศาสนาเชนนั้นตามประวัติเล่าว่ามีอายุใกล้เคียงกับพุทธศาสนาเลย ศาสนานี้เกิดขึ้นในอินเดีย มีพระมหาศาสดาคือ พระมหาวีระ พวกเค้าเชื่อว่า พระศาสดาเป็นผู้นำผู้ติดตามข้ามธารแห่งวัฏจักรสงสารไปสู่ความหลุดพ้นได้ตามแนวทางของตัวเอง อีกหนึ่งความเชื่อก็ เค้าเชื่อว่า พระองค์เป็นค้นพบหลักธรรมเก่าแก่ที่จะนำมาฟื้นฟูอีกครั้งเพื่อชี้นำผู้คน ประวัติของศาสดา…
Read more
คนลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร
May 21, 2019
คนลาว กับคนไทยนั้นบอกตามตรงว่า คำว่า บ้านพี่เมืองน้องยังใช้ได้เสมอ เรากับลาวก็เหมือนกับพี่น้องกันจริง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร การกินการอยู่ ความเชื่อ แทบไม่ต่างกันเลย ความเชื่อทางศาสนาเองก็เช่นกัน คนลาวส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกับไทย แต่รายละเอียดจะแตกต่างกันพอสมควร ลองลงมาเป็นความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีและศาสนาคริสต์ตามลำดับ ศาสนาพุทธในประเทศลาว จากการสำรวจคนนับถือศาสนาพุทธในประเทศลาวมีมากถึงร้อยละ 66 เกินครึ่งหนึ่งของประเทศเลย หากเราได้เคยไปเยี่ยมชมบ้านเมืองของเค้าจะรู้เลยว่า แรงศรัทธาของประชาชนที่นั่นมีต่อศาสนาพุทธไม่น้อยไปกว่าเราเลย…
Read more
เรื่องราวของศาสนายูดาห์ ที่เราอยากให้รู้
April 21, 2019
ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อและความเข้าใจ เรื่องสำคัญของศาสนาก็คือ การไม่พูดคุยเรื่องศาสนาหากนับถือแตกต่างกันที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าแนวคิด ปรัชญาไม่เหมือนกัน เราเลยไม่คุยกันเรื่องนี้ แต่บางครั้งหากเราเปิดใจให้กว้างและยอมรับความแตกต่างได้ การศึกษาเรื่องราวศาสนาอื่นก็น่าสนใจเหมือนกัน วันนี้เราขอนำเสนอศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว เค้ามีอะไร หลักคำสอนของศาสนายูดาห์ แนวคิดของศาสนาจะสะท้อนออกมาเป็นหลักคำสอนที่สำคัญเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องนำทางของผู้ที่นับถือ หรือ ผู้ที่สนใจศาสนานี้ สำหรับศาสนายูดาห์ แบ่งหลักคำสอนออกเป็น 10 ข้อสำคัญได้แก่ หนึ่งนมัสการพระเจ้าพระองค์เดียว…
Read more
คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกัน
March 21, 2019
แต่ละประเทศความเชื่อก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ความเชื่อที่สืบทอดกันมา บางประเทศเค้าอาจจะมีความเชื่อทางศาสนาที่เราคาดไม่ถึงเลย หรือ สัดส่วนของแต่ละความเชื่อเองก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเหมือนกัน เราจะไปลองดูกันว่าคนญี่ปุ่นที่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบมากในแต่ละวัน ไหนจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดอีก พวกเค้านับถือความเชื่อศาสนาอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบ้าง คนไม่นับถือศาสนา เชื่อหรือไม่ว่าจากการสำรวจคนญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน สัดส่วนของคนที่ไม่นับถือศาสนากลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด การไม่นับถือศาสนานั้นตีความได้สองแบบ หนึ่งคือไม่นับถือศาสนาอะไรเลย ไม่นับถือความเชื่ออะไรเลย กับอีกแบบหนึ่ง การนับถือแบบพหุเทวนิยม กล่าวคือ นับถือเทพเจ้า พระเจ้าหลายองค์ตามความต้องการของตัวเอง อาจจะเป็นคนที่สามารถเข้าวัดไปสักการะศาสนาพุทธ…
Read more
ประวัติศาสนายิว เรื่องที่เราควรรู้
February 21, 2019
ชาวยิวเป็นอีกหนึ่งชนชาติที่ต้องยอมรับตามตรงว่าพวกเค้ามีความฉลาด เก่ง ไหวพริบดีมากกว่าชาติอื่นๆเยอะมาก นอกจากความฉลาดแล้วพวกเค้ายังมีความเชื่อเป็นของตัวเองอีกด้วย เรียกว่า ศาสนายิว หรือ ศาสนายูดาห์ ความเชื่อทางศาสนานี้มีความเป็นมาอย่างไร มีเรื่องราวอะไรบ้าง เราจะมาเปิดเผยเรื่องราวของพวกเค้ากัน ช่วงเวลากำเนิดของศาสนา ศาสนายิวนับว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่ออันเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลย คาดการณ์ว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 957 ปีก่อนพุทธศักราช แต่บางแนวคิดก็บอกว่าเกิดขึ้นประมาณ 1,500 ปีก่อนพุทธศักราช หากยึดตามนี้ศาสนานี้จะมีอายุประมาณ…
Read more
ประวัติวันวิสาขบูชาของคนไทย
January 9, 2019
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ วันนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญถึง 3 เรื่องได้แก่ เป็นวันคล้ายวันประสูติ , ตรัสรู้และปรินิพพาน ขององค์พระพุทธเจ้า โดยมีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ นั่นก็คือ ‘ธรรมะ’ ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำมาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พระพุทธเจ้าท่านคือบรมครูผู้มาสอน…
Read more