เรื่องราวของศาสนาคริสต์

July 20th, 2016 admin  ศาสนาต่างๆ Comments Closed
juses

ศาสนาคริสต์ (Christianity) หรือเรียกกันว่า คริสต์ศาสนา เป็นศาสนาที่มีเรื่องราวของเทพนิยายที่เรียกว่าเอกเทวนิยม โดยยึดหลักคำสอนต่างๆตามพระเยซู อ้างอิงหลักฐานตามที่ปรากฎในพระวรสารในสารบบ (canonical gospel) ส่วนผู้ที่นับถือศาสนานี้เรียกว่าคริสต์ศาสนิกชน หรือคริสตชน  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตเชื่อว่า พระเยซูเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นเหมือนร่างจําแลงของพระเจ้าที่บังเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นผู้มาโปรดให้มนุษย์นั้นรอด เป็นเหตุการณ์ที่จะเยซูยอมถูกตรึงกางเขน ด้วยเหตุนี้ คริสตชนจึงมักเรียกพระเยซูว่า พระคริสต์ หรือ พระเมสสิยาห์  ศาสนาคริสต์แบ่งออกได้ 3 นิกายดังนี้ 1.โรมันคาทอลิก หรือ พระศาสนจักรคาทอลิก (Roman Catholic Church) เป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีศาสนิกชนกว่าพันล้านคน ซึ่งมีพระสันตะปาปาเป็นประมุข โดยจะมีจุดศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในศาสนา มีหน้าที่ โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์,การประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์และปฏิบัติกิจเมตตา มีความเก่าแก่ในเรื่องของศาสนาและสถานที่ตั้ง มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ 2.อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ (Eastern Orthodox Church)สั้นๆ คริสตจักรออร์ทอดอกซ์ หรือ อีกชื่อหนึ่งคริสตจักรไบแซนไทน์ เป็นคริตจักรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยยึดคำสอนกับหลักการที่มีมาตั้งแต่สมันโบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคแรก คริสตจักรมีอัครบิดรหรือมุขนายกเป็นของตนเอง ก็คือผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องและผู้พิทักษ์ประเพณีของศาสนจักร ซึ่ง คริสตจักรในกลุ่มอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์จะไม่เรียกตัวเองว่า อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ แต่จะใช้ชื่อที่เรียกในเฉพาะกลุ่ม เช่น คริสตจักรรัสเซียนออร์ทอดอกซ์ […]

สาระน่ารู้ในศาสนาฮินดู

July 10th, 2016 admin  ศาสนาต่างๆ Comments Closed
erherjhahj

ศาสนาฮินดู (Hinduism) หรือ สนาตนธรรม เป็นศาสนาที่ต่อยอดมาจากศาสนาพราหมณ์ จึงเรียกว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  โดยยึดคำสอนจากคำภีร์ศาสานาพระเวท เป็นศาสนาแบบพหุเทวนิยม มีศาสนิกชนมากมากถึง 900 ล้านคน โดยศาสนาฮินดูจะนับถือเทพเจ้าหลายองค์ เรียกว่า พหุเทวนิยม โดยจะแบ่งเป็นเทพเจ้าแต่ละองค์ตามยุคสมัย ซึ่งจะมีบทบาท เรื่องราวในตำนานที่แตกต่างกันไป ศาสนานี้เชื่อในเรื่องของเทพเจ้าสูงสุด ได้แบ่ง อวตารแยกร่างออกมาเป็น 3 องค์ เรียกว่า ตรีมูรติ ได้แก่ พระพรหม (Brahma)เชื่อกันว่าเป็นพระผู้สร้างโลก และเทพเจ้าแห่งความเมตตา เป็นให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท รูปลักษณ์ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว พระศอสวมลูกประคำ พระพรหมมีสี่พักตร์ คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์ หรือ ห่าน พระชายา คือ พระสุรัสวดี ซึ่งเป็นเทพีแห่งศิลปะ และความรอบรู้ บางความเชื่อยังบอกอีกว่าพระพรหมเป็นผู้ที่สร้างบุคคลในวรรณะต่างๆ โดยใช้อวัยวะแต่ละส่วนดังนี้  วรรณะแพศย์ เกิดจากส่วนท้อง,วรรณะพราหมณ์ เกิดจากพระโอษฐ์,และวรรณะศูทร เกิดจากเท้า พระศิวะ หรือพระอิศวร (Mahesh, Shiva) ]เชื่อกันว่าเป็นพระผู้ทำลายรูปร่างลักษณะของพระศิวะ […]