RELIGIOUS SIGNIFICANCE

ไม่ว่าเราจะเป็นคนประเทศไหนหรือนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ ก็มั่นใจได้ว่าเราจะเป็นคนดีได้เพราะทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ระแน่นอนว่าเมื่อคนในสังคมเป็นคนดีแล้วตัวสังคมเองก็ต้องดีตามไปอย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้วศาสนาถือเป็นแถวทางในการดำเนินชีวิตที่สามารถทำตามได้ซึ่งเกิดผลดีกับคนที่ทำตาม และได้ผลดีกับคนรอบข้างอีกด้วย ศาสนาทำให้เราแบ่ง ผิด ชอบ ชั่วดี ได้ ทำให้เรารับรู้ถึงการกระทำที่จะตามมาเมื่อเราทำอะไรไปสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะ ดี หรือเลว ศาสนายังได้ถ่ายทอดวิทยาการที่ได้รวบรวมความรู้แขนงต่างๆเอาไว้ อย่างเช่น ความรู้ทางการแพทย์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การช่าง การดนตรี และหัตถกรรม ที่สำคัญศาสนาเป็นกรารส่งเสริมความมั่นคงของการปกครองประเทศ

DIFFERENT RITUALS

พิธีกรรมต่าง

SAINT
SAINT

ความหมายของคำว่านักบุญ นักบุญ หรือ เซนต์ เป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงบนโลกนี้ โดยจะแตกต่างจากคนปกติธรรมดาตรงที่แสดงออกถึงความเชื่อในพระศาสนา อย่างสมบรูณ์ ด้วยการปฎิบัติตามคุณงามความดีที่ศาสนาได้มีข้อบังคับไว้ในการทำความดี หากวันใดวันหนึ่งได้จากโลกนี้ (more…)

HOLY COMMUNION
HOLY COMMUNION

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึงว่า ศีลมหาสนิทนี้คือการแสดงถึงการนับถือพระเยซู เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับพระเยซู โดยการรับประทานขนมปัง สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์ และไวน์ สัญลักษณ์แทนพระโลหิต สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ผู้นับถือนึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอ การ (more…)

BAPTISM
BAPTISM

พิธีบัพติศมา (Baptism) หรือ พิธีศีลล้างบาป เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ ทำขึ้นเพื่อรับผู้ที่เพิ่งรับเชื่อเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของคริสตจักร เข้าเป็นสมาชิกอย่างถูกต้อง คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ระบุว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมา ริ่มประกอบพิธีนี้ให้สาวกของตน โดยให้ผู้ (more…)

Latest News

ประวัติวันวิสาขบูชาของคนไทย
January 9, 2019
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ วันนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญถึง 3 เรื่องได้แก่ เป็นวันคล้ายวันประสูติ , ตรัสรู้และปรินิพพาน ขององค์พระพุทธเจ้า โดยมีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ นั่นก็คือ ‘ธรรมะ’ ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำมาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พระพุทธเจ้าท่านคือบรมครูผู้มาสอน…
Read more
ประวัติวันมาฆบูชาที่คนไทยต้องรู้
January 9, 2019
วันมาฆบูชา คือ การบูชาวันเพ็ญเดือน 3 อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  มีเหตุการณ์อันสุดแสนอัศจรรย์เกิดขึ้น โดยพระสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย โดยพระสงฆ์ทุกองค์ล้วนเป็นอรหันต์คือ ผู้ได้อภิญญา…
Read more
การสัมมนาพระพุทธศาสนามีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร
November 16, 2018
พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกของเรามาอย่างยาวนานกว่า 5000 ปี ที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนาน เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนได้มีลูกศิษย์ติดตามมากมาย โดยในยุคพระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ศาสนาด้วยพระองค์เองภายใน ชมพูทวีปหรือในปัจจุบันคือเอเชียใต้กับอินเดียนั่นเอง ซึ่งในยุคที่พระองค์ทรงเผยแผ่ศาสนาอยู่นั่นก็ถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองของศาสนาเป็นอย่างมาก แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงปรินิพพานก็ทำให้ศาสนาพุทธเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยเพราะขาดผู้นำที่คอยชี้นำทางอย่างพระพุทธเจ้าไป แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังคงสืบต่อมาได้ ซึ่งหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นก็ได้ถูกจารึกไว้เป็นคัมภีร์ที่มีชื่อเรียกว่า พระไตรปิฎก แต่ก็ยังมีพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า 2 องค์ที่ค่อยช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คือ พระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า และ…
Read more
ทำความเข้าใจกับศาสนาเต๋าให้มากขึ้น
October 17, 2018
บนโลกใบนี้มีผู้คนหลายล้านคนเรื่องของความเชื่อ การนับถือทางจิตใจจึงเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ ยังมีศาสนาอื่น ๆ อีกมากที่หลายคนคงยังไม่ได้รู้จักและไม่รู้แนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง แม้ทุกศาสนามีหลักคำสอนเหมือนกันอย่างหนึ่งคือให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีแต่ถ้าได้ลองทำความรู้จักแก่นลึกจะยิ่งทำให้เข้าใจรายละเอียดมากขึ้น ศาสนาเต๋าเราอาจคุ้นหูบ้างแต่ถ้าให้ลองถามจริง ๆ ก็ยังมีคนอีกมากไม่รู้จักศาสนานี้ เลยจะขอทำความเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิม รู้จักกับศาสนาเต๋าให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม คำว่า เต๋า หมายถึง ธรรมชาติ หรืออีกความหมายให้เด่นชัดคือธรรมชาติผู้สร้างอันแสนยิ่งใหญ่ นับถือบูชาเรื่องของธรรมชาติ เชื่อในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของธรรมชาติ แรกเริ่มเลยศาสนานี้มีเพียงเรื่องของปรัชญาไม่ได้มีพิธีกรรมใด ๆ…
Read more
เจาะลึกศาสนาโซโรอัสเตอร์
October 17, 2018
อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าศาสนาบนโลกเรามีอยู่เต็มไปหมดขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือพื้นที่ต่าง ๆ ว่าจะให้ความสำคัญในการนับถือแบบไหนมากกว่ากัน หนึ่งในศาสนาที่คนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นชินหรือไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักคือ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ แค่ฟังชื่อหลายคนต่างทำหน้าสงสัยพร้อมตั้งคำถามว่านี่คือหนึ่งในศาสนาที่มีอยู่บนโลกนี้จริงหรือ ต้องบอกว่า ศาสนาโซโรอัสเตอร์ เป็นศาสนาที่มีอยู่จริงแต่เราลองไปทำความรู้จักแบบเจาะลึกกับศาสนานี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมดีกว่า เจาลึกพร้อมเรียนรู้ศาสนาโซโรอัสเตอร์ จุดเริ่มต้นของศาสนาโซโรอัสเตอร์เกิดขึ้นในดินแดนเปอร์เซีย ในปัจจุบันก็คือประเทศอิหร่าน ราว 660 ปีก่อนคริสตกาล ชื่อของศาสนานี้ใช้การยึดตามชื่อศาสดาของศาสนานั่นคือสมัยของโซโรอัสเตอร์ หรือ ซาราธุสตรา รูปแบบของศาสนาเป็นแบบเทวนิยม ผู้นับถือศาสนานี้เชื่อว่าศาสนาของเขามีเทพเจ้าทั้งหมด…
Read more
มาทำความรู้จัก 7 บาปที่หลายคนอาจคุ้นหู มาดูว่าบาป 7 ข้อมีอะไรบ้าง
June 21, 2018
seven deadly sins ทุกศาสนาก็จะมีหลักคำสอนที่คล้ายๆกันรวมถึงบาปที่จะสอนและเตือนเราเสมอว่าเป็นอย่างบาปนั้นๆ วันนี้จะมาเล่าถึงศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ที่สอนให้คนนั้นรู้จักบาปทั้ง 7 ข้อที่มนุษย์ไม่ควรทำ ซึ่งบาปเหล่านี้ที่สื่อออกมาในหลายๆแบบ เช่น หนังภาพยนตร์ต่างๆ หรือจะเป็นการ์ตูนที่ทำให้เราเข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น โดยบาปทั้ง 7 ข้อ โดยบาปมีทั้งบาปที่สามารถยกโทษให้ได้ และ บาปที่ไม่สามารถจะยกโทษให้ได้มีตั้งต่อไปนี้ ราคะ (lust)…
Read more