HOLY COMMUNION

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึงว่า ศีลมหาสนิทนี้คือการแสดงถึงการนับถือพระเยซู เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับพระเยซู โดยการรับประทานขนมปัง สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์ และไวน์ สัญลักษณ์แทนพระโลหิต สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ผู้นับถือนึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอ การประกาศยอมรับว่าพระเจ้าได้สถิตอยู่ในกายตน เพื่อแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความรักในประชาคมเดียวกัน

ที่มาของเหตุการของพีธีนี้ หตุการณ์ในคืนวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ก่อนการตรึงพระเยซูที่กางเขน ขณะนั้นพระเยซูรับประทานอาหารร่วมกับอัครทูตอันเป็นอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ในการรับประทานอาหารครั้งนั้นอยู่ในช่วงปัสคา มีเพียงขนมปังและเหล้าองุ่น ซึ่งพระองค์ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาใหม่ ในการไถ่บาปด้วยเนื้อและเลือดของพระองค์ดังที่ทรงพยากรณ์ไว้แล้ว