Religion in japan

คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกัน

แต่ละประเทศความเชื่อก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ความเชื่อที่สืบทอดกันมา บางประเทศเค้าอาจจะมีความเชื่อทางศาสนาที่เราคาดไม่ถึงเลย หรือ สัดส่วนของแต่ละความเชื่อเองก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเหมือนกัน เราจะไปลองดูกันว่าคนญี่ปุ่นที่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบมากในแต่ละวัน ไหนจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดอีก พวกเค้านับถือความเชื่อศาสนาอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบ้าง คนไม่นับถือศาสนา เชื่อหรือไม่ว่าจากการสำรวจคนญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน สัดส่วนของคนที่ไม่นับถือศาสนากลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด การไม่นับถือศาสนานั้นตีความได้สองแบบ หนึ่งคือไม่นับถือศาสนาอะไรเลย ไม่นับถือความเชื่ออะไรเลย กับอีกแบบหนึ่ง การนับถือแบบพหุเทวนิยม กล่าวคือ นับถือเทพเจ้า พระเจ้าหลายองค์ตามความต้องการของตัวเอง อาจจะเป็นคนที่สามารถเข้าวัดไปสักการะศาสนาพุทธ หรือ จะเดินเข้าไปในลัทธิชินโตเพื่อนำหลักคำสอนมาใช้ หรือจะไปที่ไหน นับถือสักการะอะไรก็ได้ตามความต้องการตัวเองในขณะนั้น มันก็เลยเหมือนกับไม่ได้นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งอย่างจริงจัง ลัทธิชินโต ความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่มีมากสุดหากไม่นับกลุ่มไม่นับถืออะไรเลยก็คือ กลุ่มนับถือลัทธิชินโต ความเชื่อของลัทธิชินโตนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ พิธีรีตองตามงานเทศกาลที่เราเห็นก็มาจากแนวคิดของลัทธิชินโตทั้งนั้น ศาสนาพุทธ รองลงมาจากลัทธิชินโต จะเป็นความเชื่อที่จัดว่าเป็น ศาสนาจริงๆสักที ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 34% เท่านั้นเอง นั่นคือศาสนาพุทธ แต่ศาสนาพุทธนี้ไม่เหมือนบ้านเราเท่าไรนัก อย่างแรกเลยศาสนาพุทธจะมีกลิ่นอายของลัทธิชินโตมาผสมผสานด้วยไม่ได้เป็นพุทธศาสนาแบบของเราที่รับวัฒนธรรมมาจากอินเดีย ซึ่งความแตกต่างตรงนี้จะลงรายละเอียดไปถึงพิธีกรรม พิธีรีตอง บางอย่างด้วยเช่นกัน แต่จุดหมายของศาสนาพุทธของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่แตกต่างจากไทยเราเท่าไรนัก(การหลุดพ้นจากวัฏสงสาร) นอกจากนั้นจะมีสัดส่วนน้อยมากอย่าง คริสต์ 2% และ ไม่ระบุอีก 7% ตรงคำว่าไม่ระบุก็น่าสนใจเหมือนกัน เนื่องจากมันตีความได้หลายอย่าง หนึ่งไม่อยากจะประกาศว่าตัวเองนั้นมีความเชื่อแบบไหน […]