Visakha Bucha

ประวัติวันวิสาขบูชาของคนไทย

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ วันนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญถึง 3 เรื่องได้แก่ เป็นวันคล้ายวันประสูติ , ตรัสรู้และปรินิพพาน ขององค์พระพุทธเจ้า โดยมีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ นั่นก็คือ ‘ธรรมะ’ ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำมาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พระพุทธเจ้าท่านคือบรมครูผู้มาสอน ชี้แนะหนทางที่อันสงบให้แก่มวลมนุษย์ อีกทั้งวันวิสาขบูชา เป็นวันที่ UN ได้มีมติรับรองให้เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี พ.ศ.2542 ความหมายของวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา เป็นคำย่อเรียกสั้นๆที่ติดปากคนไทยมานาน หลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆของวันนี้ คือ ‘วิสาขปุรณมีบูชา’ แปลว่า ‘การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ’ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนเป็นหลัก ประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา มีความสำคัญทางศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวันที่ตรงกับ 3 เหตุการณ์ อันเกี่ยวกับชีวิตของพระพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์เหล่านั้น ได้แก่… วันพระพุทธเจ้าประสูติ พระนางสิริมหามายา แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ […]

ประวัติวันมาฆบูชาที่คนไทยต้องรู้

วันมาฆบูชา คือ การบูชาวันเพ็ญเดือน 3 อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  มีเหตุการณ์อันสุดแสนอัศจรรย์เกิดขึ้น โดยพระสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย โดยพระสงฆ์ทุกองค์ล้วนเป็นอรหันต์คือ ผู้ได้อภิญญา 6 อีกทั้งยังได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า สำหรับวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ต่อสงฆ์เหล่านั้น เนื้อหาโดยสรุปสั้นๆก็คือ ให้ละความชั่วทุกชนิด , ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ประวัติความเป็นมาวันมาฆบูชา หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 9 เดือน เมื่อท่านเสร็จพุทธกิจแสดงธรรม ณ ถ้ำสุกรขาตา ท่านก็เดินทางเสด็จมาประทับ ณ วัดเวฬุวัน ประเทศอินเดีย โดยวันนั้นเป็นวันตรงกับวันเพ็ญพอดี เมื่อช่วงบ่ายพระอรหันต์สาวกต่างเดินทางมาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ใจมาก โดยมี 4 ประการ ได้แก่… เป็นวันพระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป เดินทางมาประชุมพร้อมกัน ณ […]