การสัมมนาพระพุทธศาสนามีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร

การสัมมนาพระพุทธศาสนามีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร

พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกของเรามาอย่างยาวนานกว่า 5000 ปี ที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนาน เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนได้มีลูกศิษย์ติดตามมากมาย โดยในยุคพระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ศาสนาด้วยพระองค์เองภายใน ชมพูทวีปหรือในปัจจุบันคือเอเชียใต้กับอินเดียนั่นเอง ซึ่งในยุคที่พระองค์ทรงเผยแผ่ศาสนาอยู่นั่นก็ถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองของศาสนาเป็นอย่างมาก แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงปรินิพพานก็ทำให้ศาสนาพุทธเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยเพราะขาดผู้นำที่คอยชี้นำทางอย่างพระพุทธเจ้าไป แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังคงสืบต่อมาได้ ซึ่งหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นก็ได้ถูกจารึกไว้เป็นคัมภีร์ที่มีชื่อเรียกว่า พระไตรปิฎก แต่ก็ยังมีพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า 2 องค์ที่ค่อยช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คือ พระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า และ พระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา คอยเป็นผู้ชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ซึ่งทั้งพระอัครสาวกทั้ง 2 ก็เป็นผู้นำการสังคายนาอยู่หลายครั้ง โดยการสังคายนาก็มีต่อมาเรื่อย ๆ การสังคายนาก็คือการประชุมหารือกันถึงหลักธรรมที่เผยแพร่ออกไปว่ามีเนื้อหาใจความตรงตามที่ปรากฏในคัมภีร์หรือไม่ และเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งศาสนาได้เผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง และกินระยะเวลาหลายพันปีจนกระทั่งลูกศิษย์ที่ได้รับการสั่งสอนจากพระพุทธเจ้านั่นเริ่มหายไป นั่นทำให้หลักธรรมที่เผยแพร่ออกไปเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง บ้างก็นำหลักความเชื่อและตำนานมาผสมจนไม่เหลือเค้าโครงของพุทธศาสนาอยู่ นั่นจึงเป็นเหตุให้การสัมมนาทางพระพุทธศาสนามีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่อย่างที่เราทราบตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าการสัมมนาทางพระพุทธศาสนาเริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลา หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็หายไปด้วยเช่นกัน ซึ่งหากทุกคนยังคงนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์นี้ก็จะยิ่งทำให้แก่นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นจางหายไปด้วย ซึ่งทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องอาศัยกลุ่มผู้นำทางศาสนาที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการทำการสัมมนาทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ให้หลุ่มคนที่เข้าใจผิดทางพระพุทธศาสนาได้เข้าใจแก่นแท้ของศาสนามากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ชาวพุทธทั้งหลายก็ควรที่จะเลือกเผยแพร่ข้อมูลหลักกธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยใจจริง โดยไม่มุ่งเน้นไปทางการหาผลประโยชน์จากการใช้ความเชื่อมาหลอกลวงผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าหากทุกคนทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันหันมาช่วยกันเผยแพร่ศาสนาในมุมมองที่ถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎกก็จะทำให้พระพุทธศาสนาจะคงอยู่ร่วมกับพวกเราชาวโลกชาวพุทธทุกคนสืบไป

ทำความเข้าใจกับศาสนาเต๋าให้มากขึ้น

ทำความเข้าใจกับศาสนาเต๋าให้มากขึ้น

บนโลกใบนี้มีผู้คนหลายล้านคนเรื่องของความเชื่อ การนับถือทางจิตใจจึงเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ ยังมีศาสนาอื่น ๆ อีกมากที่หลายคนคงยังไม่ได้รู้จักและไม่รู้แนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง แม้ทุกศาสนามีหลักคำสอนเหมือนกันอย่างหนึ่งคือให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีแต่ถ้าได้ลองทำความรู้จักแก่นลึกจะยิ่งทำให้เข้าใจรายละเอียดมากขึ้น ศาสนาเต๋าเราอาจคุ้นหูบ้างแต่ถ้าให้ลองถามจริง ๆ ก็ยังมีคนอีกมากไม่รู้จักศาสนานี้ เลยจะขอทำความเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิม รู้จักกับศาสนาเต๋าให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม คำว่า เต๋า หมายถึง ธรรมชาติ หรืออีกความหมายให้เด่นชัดคือธรรมชาติผู้สร้างอันแสนยิ่งใหญ่ นับถือบูชาเรื่องของธรรมชาติ เชื่อในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของธรรมชาติ แรกเริ่มเลยศาสนานี้มีเพียงเรื่องของปรัชญาไม่ได้มีพิธีกรรมใด ๆ เหมือนศาสนาอื่นทั้งสิ้น เน้นเรื่องของข้อคิดมากกว่าข้อปฏิบัติ ข้อคิดหรือคำสอนต่าง ๆ มาจากคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง เชื่อกันว่าศาสนานี้เกิดขึ้นพร้อมกับมีการพัฒนาในสภาวะที่จีนกำลังเกิดวิกฤติอย่างหนักเกี่ยวกับสงครามภายในประเทศของพวกเขา สงครามดังกล่าวมีความยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ด้วยประเทศจีนถูกแบ่งแคว้นออกไปเยอะมากส่งผลให้ผู้คนแต่ละแคว้นเองก็พยายามแสดงตนเองเพื่อสร้างเป็นใหญ่ ส่งผลให้แต่ละแคว้นเองก็มีปัญหาต่าง ๆ ตามมา ศาสดาของศาสนาเต๋าชื่อว่า เล่าจื้อ ถูกยกให้เป็นศาสดามาตั้งแต่ 604 ปีก่อนคริสตกาล เป็นบุคคลในตระกูลแซ่ลี้ ส่วนผู้นับถือศาสนาเต๋าจะเรียกตนเองว่า เต๋าหยิน แปลตรง ๆ ตัวก็คือบุคคลผู้เลื่อมใสศรัทธากับศาสนาเต๋า นักพรตจะเรีกว่า เต๋าสือ นิกายของศาสนาเต๋าจะแบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ประกอบไปด้วย นิกายเช็ง – อิ เป็นนิกายทางฝ่ายใต้ ได้รับการยอมรับนับถือเยอะมากทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง […]

เจาะลึกศาสนาโซโรอัสเตอร์

เจาะลึกศาสนาโซโรอัสเตอร์

อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าศาสนาบนโลกเรามีอยู่เต็มไปหมดขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือพื้นที่ต่าง ๆ ว่าจะให้ความสำคัญในการนับถือแบบไหนมากกว่ากัน หนึ่งในศาสนาที่คนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นชินหรือไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักคือ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ แค่ฟังชื่อหลายคนต่างทำหน้าสงสัยพร้อมตั้งคำถามว่านี่คือหนึ่งในศาสนาที่มีอยู่บนโลกนี้จริงหรือ ต้องบอกว่า ศาสนาโซโรอัสเตอร์ เป็นศาสนาที่มีอยู่จริงแต่เราลองไปทำความรู้จักแบบเจาะลึกกับศาสนานี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมดีกว่า เจาลึกพร้อมเรียนรู้ศาสนาโซโรอัสเตอร์ จุดเริ่มต้นของศาสนาโซโรอัสเตอร์เกิดขึ้นในดินแดนเปอร์เซีย ในปัจจุบันก็คือประเทศอิหร่าน ราว 660 ปีก่อนคริสตกาล ชื่อของศาสนานี้ใช้การยึดตามชื่อศาสดาของศาสนานั่นคือสมัยของโซโรอัสเตอร์ หรือ ซาราธุสตรา รูปแบบของศาสนาเป็นแบบเทวนิยม ผู้นับถือศาสนานี้เชื่อว่าศาสนาของเขามีเทพเจ้าทั้งหมด 2 องค์ คือ อหุระ มาซดะ เป็นเทพแห่งความดี กับ อหริมัน เป็นเทพเจ้าแห่งความชั่ว โดยศาสนาโซโรอัสเตอร์ยังมีชื่ออื่น ๆ ที่ใช้เรียกกันอีก เช่น ศาสนาปาซีเนื่องจากเกิดขึ้นในเปอร์เซีย บางคนก็เรียกว่า ศาสนาบูชาไฟ ด้วยผู้คนที่นับถือเขาจะมีการตามไฟเอาไว้ตลอดไม่ให้มอดดับไป พวกเขาใช้ไฟแทนสัญลักษณ์แห่งความสว่าง ความรู้ ความสะอาด และความดี เชื่อกันว่าในไฟที่โชติช่วงอยู่นี้จะช่วยขจัดสิ่งที่มืดดำให้สว่างจนหมดสิ้น สำหรับศาสนาโซโรอัสเตอร์ได้รับการเผยแพร่ในเมืองเปอร์เซียมายาวนานทว่าในเวลาต่อมาพวกเขาได้ถูกผู้นับถืออิสลามขับไล่ออกจากพื้นที่ไป คนแถวเปอร์เซียหรืออิหร่านในปัจจุบันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ปัจจุบันการตั้งรกรากถิ่นฐานของพวกเขาอยู่ที่เมืองบอมเบย์ อินเดีย สำหรับศาสดาของพวกเขาได้เสียชีวิตลงด้วยวัย 80 ปี เนื่องจากถูกปลงพระชนม์พร้อมกับสาวกอีกจำนวนมากในขณะที่พวกเขากำลังทำพิธีในเทวสถานเพื่อขอพรและชัยชนะให้กับประชาขนช่วงระหว่างการเกิดสงครามที่ชาวตุเรเนียนได้บุกเข้าโจมตีพร้อมทำลายสิ่งของต่าง ๆ ของชาวเปอร์เซ๊ย นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริง ๆ ด้วยยุคนั้นคือยุแห่งสงครามไม่ว่าจะไปตรงไหนก็มีทั้งดีและร้ายปะปนกันไป […]

มาทำความรู้จัก 7 บาปที่หลายคนอาจคุ้นหู มาดูว่าบาป 7 ข้อมีอะไรบ้าง

seven deadly sins ทุกศาสนาก็จะมีหลักคำสอนที่คล้ายๆกันรวมถึงบาปที่จะสอนและเตือนเราเสมอว่าเป็นอย่างบาปนั้นๆ วันนี้จะมาเล่าถึงศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ที่สอนให้คนนั้นรู้จักบาปทั้ง 7 ข้อที่มนุษย์ไม่ควรทำ ซึ่งบาปเหล่านี้ที่สื่อออกมาในหลายๆแบบ เช่น หนังภาพยนตร์ต่างๆ หรือจะเป็นการ์ตูนที่ทำให้เราเข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น โดยบาปทั้ง 7 ข้อ โดยบาปมีทั้งบาปที่สามารถยกโทษให้ได้ และ บาปที่ไม่สามารถจะยกโทษให้ได้มีตั้งต่อไปนี้ ราคะ (lust) การคิดที่ไม่ดีในทางที่เสื่อมทราม มีความต้องการที่จะคนอื่นสนใจตัวเองในเรื่องของทางเพศจิตใจหมกมุ่นจนเกินไป จนกลายไปความปกติจนสามารถมีเพศสัมพันกัสัตว์ หรือจะเป็นกับพ่อ แม่ ลูก หลานของตัวเอง รวมไปถึงการข่มขืน มีชู้ สัญลักษณ์แห่งบาปนนี้คืองู สีประจำบาปคือสีน้ำเงิน และสำหรับคนที่กระทำบาปนี้จะต้องได้รับบทลงโทษของการทำสิ่งเหล่านี้คือ ถูกรมด้วยสารกำมะถัน และไฟ ตามด้วยตัด อวัยวะเพศ ตะกละ (gluttony) กรที่คนเรามักจะสนองความต้องการของตัวเองเกินความจำเป็นของตัวเอง กลายไปมุงร้ายที่จะเอาของคนอื่น กินอาหารจนมากเกินไป บาปนี้จะไม่ให้เราทำอะไรที่มากเกินไปไม่ใช่แต่เรื่องกินเท่านั้น โดยเรื่องความต้องการต่างๆ ที่ถ้ามันมีมากเกินความจำเป็นมันอาจจะกลายเป็นบาปที่ติดตัวเราไป โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ เพราะการกระทำที่เกินความจำเป็นของเรามันอาจจะไปทำร้ายคนอื่น ไม่เห็นใจคนอื่น และทำให้เวลาในการสรรเสริญพระเจ้าน้อยลงไป บาปข้อมีนี้สัญลักษณ์คือ หมู มีสีประจำคือสีส้ม สำหรับคนที่ทำผิดข้อนี้มีบทลงโทษคือการที่ต้องถูกกินทั้งเป็นโดยหนู คางคก และ งู […]