Judah religion

เรื่องราวของศาสนายูดาห์ ที่เราอยากให้รู้

ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อและความเข้าใจ เรื่องสำคัญของศาสนาก็คือ การไม่พูดคุยเรื่องศาสนาหากนับถือแตกต่างกันที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าแนวคิด ปรัชญาไม่เหมือนกัน เราเลยไม่คุยกันเรื่องนี้ แต่บางครั้งหากเราเปิดใจให้กว้างและยอมรับความแตกต่างได้ การศึกษาเรื่องราวศาสนาอื่นก็น่าสนใจเหมือนกัน วันนี้เราขอนำเสนอศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว เค้ามีอะไร

หลักคำสอนของศาสนายูดาห์

แนวคิดของศาสนาจะสะท้อนออกมาเป็นหลักคำสอนที่สำคัญเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องนำทางของผู้ที่นับถือ หรือ ผู้ที่สนใจศาสนานี้ สำหรับศาสนายูดาห์ แบ่งหลักคำสอนออกเป็น 10 ข้อสำคัญได้แก่ หนึ่งนมัสการพระเจ้าพระองค์เดียว สองอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยใช่เหตุ สามจงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ สี่จงนับถือบิดามารดา ห้าอย่าฆ่าคน หกอย่าผิดประเวณี เจ็ดอย่าลักทรัพย์ แปดอย่าใส่ความนินทา เก้าอย่าคิดมิชอบ และสิบอย่ามีความโลภ จะสังเกตว่าหลักคำสอนบางอย่างก็ตรงกับศาสนาพุทธเราด้วยเหมือนกัน

แนวคิดเรื่องสร้างโลก

บางศาสนานอกจากจะพูดถึงการปฏิบัติตนเพื่อหาทางดับทุกข์ หรือ หลุดพ้นจากโลกหลังความตายแล้ว อีกหนึ่งแนวคิดก็คือ แนวคิดการสร้างโลกซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความเชื่อ อย่างศาสนายูดาห์เองก็มีแนวคิดเรื่องการสร้างโลกด้วยเหมือนกัน พวกเค้าเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียว คือ องค์ที่พวกเค้านับถือไม่มีองค์อื่นอีก ส่วนโลกที่เกิดขึ้นมานี่มาจากพระเจ้านั่นแหละเป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 7 วัน สร้างตั้งแต่แสงสว่าง ท้องฟ้า อากาศ แผ่นดิน พระอาทิตย์ ดวงจันทร์ สรรพสิ่งชีวิตและทุกอย่างจนกลายเป็นโลกใบนี้ ไม่เพียงแค่นั้น เราเคยได้ยินแนวคิดเรื่องน้ำท่วมโลกไหม แนวคิดนี้มาจากศาสนายูดาห์นี่แหละ พวกเค้าเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ทำความชั่วมากขึ้นเรื่อยจนโลกเต็มไปด้วยความชั่ว พระเจ้าจะชำระล้างความชั่วทั้งหมดนั้นด้วยการทำให้น้ำท่วมโลก แต่ให้ทางรอดเอาไว้ด้วยการสร้างเรือขึ้นมา 1 ลำเพื่อให้โนอาห์และครอบครัว อพยพสัตว์ สิ่งมีชีวิตเอาไว้เพื่อให้ดำรงชีวิตต่อได้หลังจากผ่าน 40 วัน 40 คืนที่น้ำท่วมโลกแล้ว

วิญญาณ

อีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจก็คือเรื่องของดวงวิญญาณ, โลกหลังความตาย พวกเค้าเชื่อว่าพอตายแล้วดวงวิญญาณจะถูกนำไปตัดสินความดี ชั่ว ก่อนจะกลับฟื้นคืนมาใหม่ แนวคิดหลักพวกเค้าเชื่อว่าหากทำดีพระเจ้าจะนำทางไปสู่สวรรค์ และหากทำความชั่วจะถูกนำไปไต่สะพานเพื่อลงนรกเค้าแบ่งสวรรค์ นรกอย่างละ 7 ชั้น แต่ก่อนจะไปทางใดทางหนึ่งจะถูกนำไปตัดสินภายในเวลา 3 วัน เรื่องเหล่านี้เป็นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนายูดาห์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อน