ศาสนาคริต

เรื่องราวของศาสนาคริสต์

 

ศาสนาคริสต์ (Christianity) หรือเรียกกันว่า คริสต์ศาสนา เป็นศาสนาที่มีเรื่องราวของเทพนิยายที่เรียกว่าเอกเทวนิยม โดยยึดหลักคำสอนต่างๆตามพระเยซู อ้างอิงหลักฐานตามที่ปรากฎในพระวรสารในสารบบ (canonical gospel) ส่วนผู้ที่นับถือศาสนานี้เรียกว่าคริสต์ศาสนิกชน หรือคริสตชน  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตเชื่อว่า พระเยซูเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นเหมือนร่างจําแลงของพระเจ้าที่บังเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นผู้มาโปรดให้มนุษย์นั้นรอด เป็นเหตุการณ์ที่จะเยซูยอมถูกตรึงกางเขน ด้วยเหตุนี้ คริสตชนจึงมักเรียกพระเยซูว่า พระคริสต์ หรือ พระเมสสิยาห์  ศาสนาคริสต์แบ่งออกได้ 3 นิกายดังนี้

1.โรมันคาทอลิก หรือ พระศาสนจักรคาทอลิก (Roman Catholic Church) เป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีศาสนิกชนกว่าพันล้านคน ซึ่งมีพระสันตะปาปาเป็นประมุข โดยจะมีจุดศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในศาสนา มีหน้าที่ โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์,การประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์และปฏิบัติกิจเมตตา มีความเก่าแก่ในเรื่องของศาสนาและสถานที่ตั้ง มีความสำคัญในประวัติศาสตร์

2.อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ (Eastern Orthodox Church)สั้นๆ คริสตจักรออร์ทอดอกซ์ หรือ อีกชื่อหนึ่งคริสตจักรไบแซนไทน์ เป็นคริตจักรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยยึดคำสอนกับหลักการที่มีมาตั้งแต่สมันโบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคแรก คริสตจักรมีอัครบิดรหรือมุขนายกเป็นของตนเอง ก็คือผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องและผู้พิทักษ์ประเพณีของศาสนจักร ซึ่ง คริสตจักรในกลุ่มอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์จะไม่เรียกตัวเองว่า อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ แต่จะใช้ชื่อที่เรียกในเฉพาะกลุ่ม เช่น คริสตจักรรัสเซียนออร์ทอดอกซ์ หรือ คริสตจักรกรีกออร์ทอดอกซ์

3.โปรเตสแตนต์(Protestantism) ซึ่งใช้หลักสอนที่แตกต่างกันกับหลักของ 2 ศาสนาที่กว่ามาเพราะโปรเตสแตนต์เป็นขบวนการทางศาสนาที่มีจุดเริ่มมาจากที่ประเทศเยอรมนีช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งบางความเชื่อก็จะแตกต่างจากความเชื่อของศาสนาอื่น โปรเตสแตนต์แบ่งออกเป็นหลายคริสตจักรย่อย ซึ่งยึดหลักความเชื่อแตกต่างกันไป