พุทธศาสนา

หลักคำสอนของศาสนาพุทธ

 

พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาพุทธ (buddhasāsana) เป็นศาสนาที่รักสงบมีพระเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง มีการตรัสสอนเอาไว้สำคัญ เป็นศาสนาที่เป็นชุมชลที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระบรมศาสดาโดยการสืบทอดคำสอนซึ่งเรียกว่า เรียกว่า พระรัตนตรัย  ศาสนาพุทธก็เป็นอีหนึ่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยม โดยปฏิเสธการมีอยู่ของพรเจ้า และผู้สร้าง โดยเชื่อในตัวมนุษย์โดยแบ่งให้เห็นชัดๆในรูปแบบของความดีและความเลว โดยมีแนวคิดว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้จากคนดีก็ให้ดีขึ้นอีก ส่วนคนเลวก็จะกลับเป็นคนดีได้ ซึ่งจะกายเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์แบบ ตีความหมายง่ายๆได้ว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้เลือกทางเดินของตัวเองสอนให้มีความรับผิดชอบชั่วดี  ซึ่งนั้นก็คือกฎแห่งกรรม ต่างจากความเชื่ออื่นๆเป็นการกระทำด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องขอหรืออ้อนวานพระผู้เป็นเจ้า หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกาย เป็นการพึ่งตัวเองก็ที่จะพึ่งคนอื่น อีกทั้งยังสอนการให้ทาน ซึ่งเชื่อว่าจะได้บุญจะส่งผลให้กับตัวผู้ที่ทำให้โชคดีหรือได้รับอะไรดีๆ เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ศาสนาพุทธพุทธสอนให้หลุดพ้นจากกิเลสต่างๆ ด้วยการนั่งสมาธิ หรือการทำบุญช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก สอนให้คนมีปัญญา ซึ่งช่วยให้หลุดพ้นจากทุกข์แก่ปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติ เพราะหลักคำสอนของศาสนาก็คือการหลุดจากความทุกทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด เช่นเดียวกับพระศาสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วยกำลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่ใช้เทพเจ้า หรือทูตแต่อย่างใด