ศาสนาอิสาลาม

ส่งที่ควรรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลามน่ารู้ (Islam) เป็นศาสนาเอกเทวนิยมและศาสนาอับราฮัม ซึ่งเค้าก็ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็น คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม เหล่าผู้ที่นับถือว่าเป็นพระวจนะคำต่อคำของพระเป็นเจ้าโดยคำสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเดียวกันที่เรียกว่า สุนัต  สาวกของศาสนาอิสลาม เรียกว่า มุสลิม สำหรับผู้ที่เชื่อในศาสนาเชื่อว่า มุสลิมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวที่หาเปรียบไม่ได้ คำสอนของศาสนาบอกไว้ว่าจุดประสงค์คือการดำรงอยู่ก็เพื่อรักและรับใช้พระเจ้าในความเชื่อของศาสนาอิสลามเป็นบรรพศรัทธาฉบับสมบูรณ์และเป็นสากลที่สุด ซึ่งได้มีเหตุการณ์สำคัญมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว โดยมองศาสนาคริตเป็นเหมือนการแปลผิดความกาลเวลา แต่มองว่าอัลกุรอานภาษาอาหรับเป็นทั้งวิวรณ์สุดท้ายและไม่เปลี่ยนแปลงของพระเป็นเจ้า มีศาสดาซึ่งรวมอาดัม โนอาห์ อับราฮัม โมเสส และพระเยซู หลักศาสนาบอกว่าอิสลามมีเสาหลักทั้ง 5

สำหรับกฎหมายอิสลามที่ตามมา โดยจะครอบคลุมแทบจะทั้งหมดของการใช้ชีวิต และสังคม มีแนวทางและหัวเรื่องที่หลากหลาย ตั้งแต่การธนาคารไปจนถึงสวัสดิการ ชีวิตครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนการสอนการใช้ชีวิตรวมถึงแนวทางการ ปฏิบัติตน สำหรับมุสสิมส่วนใหญ่จะเป็นนิกายซินนีย์ นืคืออันดับหนึ่ง อันดับสองคือนิกายชีอะฮ์ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ประเทศประเทศอินโดนีเซีย ตามด้วยปากีสถาน อินเดีย บังกลาเทศ และประเทศจีนกับยุโรปตามลำดับ สำหรับศาสนาอิสลามเป็นอะไรที่เคร่งครัด คำว่าพระเจ้าของไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆพระเจ้าไม่มีร่างจำแลงไม่จุติใดๆเป็นเสมือนชื่อๆหนึ่งที่ไม่มีใครที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ หลักคำสอนมีอยู่ 3 หลักได้แก่ หลักการศรัทธา หลักจริยธรรม และ หลักการปฏิบัติ มันคือหลักคำสอนที่สักสิทธิ์ของศาสนา