Visakha Bucha

ประวัติวันวิสาขบูชาของคนไทย

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ วันนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญถึง 3 เรื่องได้แก่ เป็นวันคล้ายวันประสูติ , ตรัสรู้และปรินิพพาน ขององค์พระพุทธเจ้า โดยมีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ นั่นก็คือ ‘ธรรมะ’ ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำมาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พระพุทธเจ้าท่านคือบรมครูผู้มาสอน ชี้แนะหนทางที่อันสงบให้แก่มวลมนุษย์ อีกทั้งวันวิสาขบูชา เป็นวันที่ UN ได้มีมติรับรองให้เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี พ.ศ.2542

ความหมายของวันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา เป็นคำย่อเรียกสั้นๆที่ติดปากคนไทยมานาน หลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆของวันนี้ คือ ‘วิสาขปุรณมีบูชา’ แปลว่า ‘การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ’ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนเป็นหลัก

ประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา มีความสำคัญทางศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวันที่ตรงกับ 3 เหตุการณ์ อันเกี่ยวกับชีวิตของพระพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์เหล่านั้น ได้แก่…

วันพระพุทธเจ้าประสูติ

พระนางสิริมหามายา แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์จวนจะประสูติ พระนางจึงเดินทางเพื่อไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติตามประเพณีในสมัยนั้น แต่พระองค์ได้แวะพักผ่อนใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวันเสียก่อน จึงได้ประสูติพระโอรส โดยพระองค์เป็นทารกที่เกิดมาก็เดินได้ถึง 7 ก้าว ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6

วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ

หลังจากออกบวชได้ 6 ปี พระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ในช่วงมืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือ อริยสัจ 4 อันเป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า

วันพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน

เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรม เวลาก็ผ่านล่วงเลยมาจนพระองค์มีพระชนมายุ 80 พรรษา ท่านทรงประชวรอย่างหนัก ต่อมาเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 ในช่วงค่ำคืนยามสุดท้ายของคืนนั้น ก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน…

กิจกรรมในวันวิสาขบูชา

  • ทำบุญตักบาตร
  • จัดสำรับไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด , ปฏิบัติธรรม , ฟังธรรม
  • ช่วงหัวค่ำร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ , พระธรรม , พระสงฆ์
  • จัดแสดงนิทรรศการ , ประวัติ ความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันนี้ และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ
  • ประดับธงชาติตามอาคารบ้าน , วัด , สถานที่ราชการ
  • .บำเพ็ญสาธารณประโยชน์