Buddhism in Laos

คนลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร

คนลาว กับคนไทยนั้นบอกตามตรงว่า คำว่า บ้านพี่เมืองน้องยังใช้ได้เสมอ เรากับลาวก็เหมือนกับพี่น้องกันจริง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร การกินการอยู่ ความเชื่อ แทบไม่ต่างกันเลย ความเชื่อทางศาสนาเองก็เช่นกัน คนลาวส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกับไทย แต่รายละเอียดจะแตกต่างกันพอสมควร ลองลงมาเป็นความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีและศาสนาคริสต์ตามลำดับ

ศาสนาพุทธในประเทศลาว

จากการสำรวจคนนับถือศาสนาพุทธในประเทศลาวมีมากถึงร้อยละ 66 เกินครึ่งหนึ่งของประเทศเลย หากเราได้เคยไปเยี่ยมชมบ้านเมืองของเค้าจะรู้เลยว่า แรงศรัทธาของประชาชนที่นั่นมีต่อศาสนาพุทธไม่น้อยไปกว่าเราเลย วัดวาอารามมากกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดี จำนวนภิกษุประมาณ 20,000 รูป ยังไม่นับผู้หญิงที่บวชเป็นแม่ชีอีกส่วนหนึ่ง

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าศาสนาพุทธ เข้าสู่ประเทศลาวมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 โดยมอญเป็นผู้เผยแพร่ศาสนา จากนั้นก็แพร่กระจายเรื่อยมา เหตุการณ์สำคัญอยู่ในช่วงเวลาพุทธศตวรรษที่ 19 ตอนนั้นกษัตริย์ของลาวทรงให้การสนับสนุนพุทธศาสนายิ่งทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ก่อนจะลดบทบาทลงเมื่อลาวถูกปกครองโดยฝรั่งเศส รวมถึงนโยบายบางอย่างที่ผลักให้พุทธศาสนาไปเกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมือง ผลก็คือทำให้จำนวนพระภิกษุเหลือน้อยลง วัดร้างมากขึ้น ก่อนจะกลับมาได้บูรณะอีกครั้งหนึ่งหลังจากปลดปล่อยตัวเองจากฝรั่งเศสแล้ว

ความเชื่อทางภูตผี

แม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาพุทธ แต่กลุ่มที่มีความเชื่อทางด้านภูตผี วิญญาณ ก็ยังมีมากอยู่เหมือนเดิม หรือแม้แต่คนที่นับถือพุทธศาสนาเองก็มีการนับถือภูติผีด้วยเช่นกัน ความเชื่อกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ อยู่ในป่าเขา ที่ยังใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ คนในเมืองก็มีเหมือนกันแต่น้อย ซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะสะท้อนออกมาในรูปแบบของพิธีกรรมในแต่ละเหตุการณ์สำคัญของชีวิต อย่าง แต่งงาน เกิด ตาย เป็นต้น

ศาสนาคริสต์

ประเทศลาวมีกลุ่มคนที่หันมานับถือศาสนาคริสต์ด้วย ซึ่งคริสต์ของที่นี่จะเป็นนิกายโรมันคาทอลิก และโปรเตสแตนต์แต่ละนิกายก็จะมีคริสตจักรเป็นของตัวเอง สำหรับสายโรมันคาทอลิกจะเป็นชาวญวนที่อยู่บริเวณรอบแม่น้ำโขง ฝั่งโปรเตสแตนต์จะมีน้อยกว่า แต่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยจะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเป็นหลัก

นอกจากสามกลุ่มนี้ ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งที่นับถือแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นศาสนาอิสลามที่อยู่ในเวียงจันทน์ ศาสนาบาไฮ อยู่ทางเมืองไกสอนพมวิหาร จนถึงปากเซ เป็นต้น นับว่าเป็นชาติที่มีความหลากหลายทางศาสนาแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแห่งหนึ่งเช่นกัน