หลักคำสอนของศาสนาพุทธ

August 19th, 2016 admin  ศาสนาต่างๆ Comments Closed
wegweg

พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาพุทธ (buddhasāsana) เป็นศาสนาที่รักสงบมีพระเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง มีการตรัสสอนเอาไว้สำคัญ เป็นศาสนาที่เป็นชุมชลที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระบรมศาสดาโดยการสืบทอดคำสอนซึ่งเรียกว่า เรียกว่า พระรัตนตรัย  ศาสนาพุทธก็เป็นอีหนึ่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยม โดยปฏิเสธการมีอยู่ของพรเจ้า และผู้สร้าง โดยเชื่อในตัวมนุษย์โดยแบ่งให้เห็นชัดๆในรูปแบบของความดีและความเลว โดยมีแนวคิดว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้จากคนดีก็ให้ดีขึ้นอีก ส่วนคนเลวก็จะกลับเป็นคนดีได้ ซึ่งจะกายเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์แบบ ตีความหมายง่ายๆได้ว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้เลือกทางเดินของตัวเองสอนให้มีความรับผิดชอบชั่วดี  ซึ่งนั้นก็คือกฎแห่งกรรม ต่างจากความเชื่ออื่นๆเป็นการกระทำด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องขอหรืออ้อนวานพระผู้เป็นเจ้า หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกาย เป็นการพึ่งตัวเองก็ที่จะพึ่งคนอื่น อีกทั้งยังสอนการให้ทาน ซึ่งเชื่อว่าจะได้บุญจะส่งผลให้กับตัวผู้ที่ทำให้โชคดีหรือได้รับอะไรดีๆ เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ศาสนาพุทธพุทธสอนให้หลุดพ้นจากกิเลสต่างๆ ด้วยการนั่งสมาธิ หรือการทำบุญช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก สอนให้คนมีปัญญา ซึ่งช่วยให้หลุดพ้นจากทุกข์แก่ปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติ เพราะหลักคำสอนของศาสนาก็คือการหลุดจากความทุกทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด เช่นเดียวกับพระศาสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วยกำลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่ใช้เทพเจ้า หรือทูตแต่อย่างใด

ส่งที่ควรรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

August 10th, 2016 admin  ศาสนาต่างๆ Comments Closed
ibada

ศาสนาอิสลามน่ารู้ (Islam) เป็นศาสนาเอกเทวนิยมและศาสนาอับราฮัม ซึ่งเค้าก็ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็น คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม เหล่าผู้ที่นับถือว่าเป็นพระวจนะคำต่อคำของพระเป็นเจ้าโดยคำสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเดียวกันที่เรียกว่า สุนัต  สาวกของศาสนาอิสลาม เรียกว่า มุสลิม สำหรับผู้ที่เชื่อในศาสนาเชื่อว่า มุสลิมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวที่หาเปรียบไม่ได้ คำสอนของศาสนาบอกไว้ว่าจุดประสงค์คือการดำรงอยู่ก็เพื่อรักและรับใช้พระเจ้าในความเชื่อของศาสนาอิสลามเป็นบรรพศรัทธาฉบับสมบูรณ์และเป็นสากลที่สุด ซึ่งได้มีเหตุการณ์สำคัญมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว โดยมองศาสนาคริตเป็นเหมือนการแปลผิดความกาลเวลา แต่มองว่าอัลกุรอานภาษาอาหรับเป็นทั้งวิวรณ์สุดท้ายและไม่เปลี่ยนแปลงของพระเป็นเจ้า มีศาสดาซึ่งรวมอาดัม โนอาห์ อับราฮัม โมเสส และพระเยซู หลักศาสนาบอกว่าอิสลามมีเสาหลักทั้ง 5 สำหรับกฎหมายอิสลามที่ตามมา โดยจะครอบคลุมแทบจะทั้งหมดของการใช้ชีวิต และสังคม มีแนวทางและหัวเรื่องที่หลากหลาย ตั้งแต่การธนาคารไปจนถึงสวัสดิการ ชีวิตครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนการสอนการใช้ชีวิตรวมถึงแนวทางการ ปฏิบัติตน สำหรับมุสสิมส่วนใหญ่จะเป็นนิกายซินนีย์ นืคืออันดับหนึ่ง อันดับสองคือนิกายชีอะฮ์ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ประเทศประเทศอินโดนีเซีย ตามด้วยปากีสถาน อินเดีย บังกลาเทศ และประเทศจีนกับยุโรปตามลำดับ สำหรับศาสนาอิสลามเป็นอะไรที่เคร่งครัด คำว่าพระเจ้าของไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆพระเจ้าไม่มีร่างจำแลงไม่จุติใดๆเป็นเสมือนชื่อๆหนึ่งที่ไม่มีใครที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ หลักคำสอนมีอยู่ 3 หลักได้แก่ หลักการศรัทธา หลักจริยธรรม และ หลักการปฏิบัติ มันคือหลักคำสอนที่สักสิทธิ์ของศาสนา